A CIG reclámalle ao Estado español que transfira a Galiza todas as competencias en materia de augas

A central propón nas súas alegacións ao Plan Hidrolóxico que o canon se ligue á produtividade xerada polo uso

Vigo -

A Confederación Intersindical Galega (CIG) aposta por que as competencias en materia de auga recaian exclusivamente no noso país como único xeito de rematar coa duplicidade existente na xestión deste ben público. A central nacionalista achegou unha serie de alegacións ao Plan Hidrolóxico 2010-2015 da demarcación das cuncas do Miño, Sil e Limia nas que reclama, entre outras cousas, cambios nas políticas forestais e de tratamento de residuos.

Nas súas alegacións ao documento a CIG considera imprescindíbel que Galiza conte con todas as competencias no que respecta á xestión da auga e lembra o solapamento territorial e competencia que existe na actualidade. Como exemplo disto cita o feito de que “a pesca fluvial, agricultura, xestión forestal ou conservación da natureza son competencia exclusiva da comunidade autónoma, mentres que as augas o son do Estado”, o que se traduce nun maior gasto público e incrementa os trámites administrativos. A súa proposta pasa por reservarlle á Confederación Hidrográfica a labor de coordinación entre as distintas administracións.

En materia de incendios forestais, dende a CIG critican que o Plan Hidrolóxico os cualifique como “accidentes”, cando o seu elevado número (uns 9.000 ao ano) recomenda que sexa tratados como “unha presión máis que debe de ser avaliada e corrixida”. Neste senso, denuncian as limitacións que a Confederación Hidrogáfica ten para xestionar a política forestal e a educación ambiental no territorio galego e propoñen unha serie de medidas:

-Control da vexetación de ribeira de xeito que se conformen uns cintos de seguridade que amortezan os impactos causados polas enxurradas.

-Prohibición do repoboamento nas marxes dos ríos e regatos con especies pirófitas como o eucalipto ou o piñeiro.

-Protocolo de restauración hidrolóxico forestal despois do incendio.

Canon sobre o uso da auga

No que respecta ao canon sobre o uso da auga -baseado no concepto de que a auga que usamos ensúciase e polo tanto debe de ser tratada- a posición da central fai fincapé na necesidade de redobrar esforzos “no camiño de esixir a non contaminación das augas, para o que se incrementará a vixilancia e o control das administracións”. Ao mesmo tempo, aposta por ligar o canon coa produtividade xerada polo uso da auga, así como cos beneficios que dela se obteñen.

Outras esixencias pasan por que todas as persoas que desenvolvan as funcións relacionadas co Plan Hidrolóxico sexan “persoal propio da administración hidráulica transferida a Galiza, en espacial o referente a inspección e vixilancia”. Finalmente, rexeitan a externalización de tarefas como a toma de mostras nos puntos de control ou estudo de bacías e solicitan “o axeitado dimensionamento do cadro de persoal da Xunta de cara a cumprir os obxectivos do plan”. Tamén esixen que a súa redacción conte cunha versión no noso idioma.