Documento


Estatuto dos Traballadores

Estatuto dos Traballadores

(índice)

 

 

TÍTULO I. Da relación individual de traballo

 

CAPÍTULO I - Disposicións xerais

Sección 1.ª Ámbito e fontes

Artigo 1. Ámbito de aplicación

Artigo 3. Fontes da relación laboral

Sección 2.ª Dereitos e deberes laborais básicos

Artigo 4. Dereitos laborais

Artigo 5. Deberes laborais

Sección 3.ª Elementos e eficacia do contrato de traballo

Artigo 6. Traballo dos menores

Artigo 7. Capacidade para contratar

Artigo 8. Forma do contrato

Artigo 9. Validez do contrato

Sección 4.ª Modalidades do contrato de traballo

Artigo 10. Traballo en común e contrato de grupo

Artigo 11. Contratos formativos

Artigo 12. Contrato a tempo parcial e contrato de relevo

Artigo 13. Traballo a distancia

 

CAPÍTULO II - Contido do contrato de traballo

Sección 1.ª Duración do contrato

Artigo 14. Período de proba

Artigo 15. Duración do contrato

Artigo 16. Contrato fixo-descontinuo

Sección 2.ª Dereitos e deberes derivados do contrato

Artigo 17. Non discriminación nas relacións laborais

Artigo 18. Inviolabilidade da persoa do traballador

Artigo 19. Seguridade e saúde no traballo

Artigo 20. Dirección e control da actividade laboral

Artigo 21. Pacto de non concorrencia e de permanencia na empresa

Sección 3.ª Clasificación profesional e promoción no traballo

Artigo 22. Sistema de clasificación profesional

Artigo 23. Promoción e formación profesional no traballo

Artigo 24. Ascensos

Artigo 25. Promoción económica

Sección 4.ª Salarios e garantías salariais

Artigo 26. Do salario

Artigo 27. Salario mínimo interprofesional

Artigo 28. Igualdade de remuneración por razón de sexo

Artigo 29. Liquidación e pagamento

Artigo 30. Imposibilidade da prestación

Artigo 31. Gratificacións extraordinarias

Artigo 32. Garantías do salario

Artigo 33. O Fondo de Garantía Salarial

Sección 5.ª Tempo de traballo

Artigo 34. Xornada

Artigo 35. Horas extraordinarias

Artigo 36. Traballo nocturno, traballo a quendas e ritmo de traballo

Artigo 37. Descanso semanal, festas e permisos

Artigo 38. Vacacións anuais

 

CAPÍTULO III - Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo

Sección 1.ª Mobilidade funcional e xeográfica

Artigo 39. Mobilidade funcional

Artigo 40. Mobilidade xeográfica

Artigo 41. Modificacións substanciais de condicións de traballo

Sección 2.ª Garantías por cambio de empresario

Artigo 42. Subcontratación de obras e servizos

Artigo 43. Cesión de traballadores

Artigo 44. A sucesión de empresa

Sección 3.ª Suspensión do contrato

Artigo 45. Causas e efectos da suspensión

Artigo 46. Excedencias

Artigo 47. Suspensión do contrato ou redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior

Artigo 48. Suspensión con reserva de posto de traballo

Sección 4.ª Extinción do contrato

Artigo 49. Extinción do contrato

Artigo 50. Extinción por vontade do traballador

Artigo 51.Despedimento colectivo.

Artigo 52. Extinción do contrato por causas obxectivas

Artigo 53. Forma e efectos da extinción por causas obxectivas

Artigo 54. Despedimento disciplinario

Artigo 55. Forma e efectos do despedimento disciplinario

Artigo 56. Despedimento improcedente

Sección 5.ª Procedemento concursal

Artigo 57. Procedemento concursal

 

CAPÍTULO IV - Faltas e sancións dos traballadores

Artigo 58. Faltas e sancións dos traballadores

 

CAPÍTULO V - Prazos de prescrición

Sección 1.ª Prescrición de accións derivadas do contrato

Artigo 59. Prescrición e caducidade

Sección 2.ª Prescrición das infraccións e faltas

Artigo 60. Prescrición

 

TÍTULO II. Dos dereitos de representación colectiva e de reunión dos traballadores na empresa

 

CAPÍTULO I - Do dereito de representación colectiva

Artigo 61. Participación

Sección 1.ª Órganos de representación

Artigo 62. Delegados de persoal

Artigo 63. Comités de empresa

Artigo 64. Dereitos de información e consulta e competencias

Artigo 65. Capacidade e sixilo profesional

Artigo 66. Composición

Artigo 67. Promoción de eleccións e mandato electoral

Artigo 68. Garantías

Sección 2.ª Procedemento electoral

Artigo 69. Elección

Artigo 70. Votación para delegados

Artigo 71. Elección para o comité de empresa

Artigo 72. Representantes de quen presten servizos en traballos fixos-descontinuos e de traballadores non fixos

Artigo 73. Mesa electoral

Artigo 74. Funcións da mesa

Artigo 75. Votación para delegados e comités de empresa

Artigo 76. Reclamacións en materia electoral

 

CAPÍTULO II - Do dereito de reunión

Artigo 77. As asembleas de traballadores

Artigo 78. Lugar de reunión

Artigo 79. Convocatoria

Artigo 80. Votacións

Artigo 81. Locais e taboleiro de anuncios

 

TÍTULO III. Da negociación colectiva e dos convenios colectivos

 

CAPÍTULO I - Disposicións xerais

Sección 1.ª Natureza e efectos dos convenios

Artigo 82. Concepto e eficacia

Artigo 83. Unidades de negociación

Artigo 84. Concorrencia

Artigo 85. Contido

Artigo 86. Vixencia

Sección 2.ª Lexitimación

Artigo 87. Lexitimación

Artigo 88. Comisión negociadora

 

CAPÍTULO II - Procedemento

Sección 1.ª Tramitación, aplicación e interpretación

Artigo 89. Tramitación

Artigo 90. Validez

Artigo 91. Aplicación e interpretación do convenio colectivo

Sección 2.ª Adhesión e extensión

Artigo 92. Adhesión e extensión

Disposición adicional primeira. Traballo por conta propia

Disposición adicional segunda. Contratos para a formación e a aprendizaxe

Disposición adicional terceira. Negociación colectiva e contrato fixo de obra

Disposición adicional cuarta. Conceptos retributivos

Disposición adicional quinta. Persoal de alta dirección

Disposición adicional sexta. Representación institucional dos empresarios

Disposición adicional sétima. Regulación de condicións por rama de actividade

Disposición adicional oitava. Código de Traballo

Disposición adicional novena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

Disposición adicional décima. Cláusulas dos convenios colectivos referidas ao cumprimento da idade ordinaria de xubilación

Disposición adicional undécima. Acreditación da capacidade representativa das organizacións sindicais

Disposición adicional duodécima. Preavisos

Disposición adicional décimo terceira. Solución non xudicial de conflitos

Disposición adicional décimo cuarta. Consideración de vítimas do terrorismo para efectos laborais

Disposición adicional décimo quinta. Aplicación dos límites de duración do contrato
por obra ou servizo determinados e ao encadeamento de contratos nas Administracións Públicas

Disposición adicional décimo sexta. Aplicación do despedimento
por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción no sector público

Disposición adicional décimo sétima. Suspensión do contrato de traballo e redución de xornada nas Administracións Públicas

Disposición adicional décimo oitava. Discrepancias en materia de conciliación

Disposición adicional décimo novena. Cálculo de indemnizacións en determinados supostos de xornada reducida

Disposición adicional vixésima. Contratos formativos celebrados con traballadores con discapacidade

Disposición adicional vixésimo primeira. Substitución de traballadores excedentes por coidado de familiares

Disposición transitoria primeira. Contratos celebrados antes da entrada en vigor desta lei

Disposición transitoria segunda. Contratos para a formación e a aprendizaxe

Disposición transitoria terceira. Contratos a tempo parcial por xubilación parcial e de relevo e idade de xubilación

Disposición transitoria cuarta. Negociación colectiva e modalidades contractuais

Disposición transitoria quinta. Limitación do encadeamento de modalidades contractuais

Disposición transitoria sexta. Horas complementarias

Disposición transitoria sétima. Duración do permiso de paternidade nos casos de nacemento,
adopción, garda con fins de adopción ou acollemento até a entrada en vigor da Lei 9/2009, do 6 de outubro

Disposición transitoria oitava. Indemnización por finalización de contrato temporal

Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación coas cláusulas
dos convenios colectivos referidas ao cumprimento da idade ordinaria de xubilación

Disposición transitoria décima. Réxime aplicábel a expedientes de regulación de emprego iniciados conforme á normativa anterior

Disposición transitoria undécima. Indemnizacións por despedimento improcedente

Disposición transitoria duodécima. Salarios de tramitación

Disposición final primeira. Título competencial

Disposición final segunda. Desenvolvemento regulamentario

Referencias posteriores

Referencias anteriores

 


Arquivos:


Volver