Cubre aquí a Ficha de Afiliación


Descarga a Ficha de Afiliación

Envíaa ao local da CIG ou entrégalla é representación sindical da CIG no teu centro de traballo.

Podes escoller calquera das seguintes opcións:

 • Engadir os teus datos no seguinte formulario baixar a ficha de afiliación, imprimila, asinala manualmente e entragala no local da CIG máis próximo.
 • Tamén podes asinar co teu certificado dixital e enviala automáticamente ao local da CIG que che corresponda en función do concello de residencia ou centro de traballo.

Ficha de afiliación

Datos Persoais
Xénero
Datos Laborais
Situación Laboral

Empresa
Réxime de Cotización á SS
Tipo de Contrato
Centro de Traballo
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: Confederación Intersindical Galega (CIG)
Finalidade: Comunicacións e xestións propias da condición de afiliado/a
Lexitimación: Consentimento do/a interesado/a
Destinatarios/as: Non se cederan datos a terceiros/as.
Dereitos: Acceso, rectificar e suprimir os datos, así coma outros dereitos, como se explica e detalla na información adicional.
Información adicional: Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa web: https://cig.gal/politica-proteccion-de-datos.html

Cobro de cotas complementarias sobre cantidades percibidas

A finalidade do cobro das cotas sindicais complementarias polos servizos xurídicos da CIG é compensar a falta de antigüidade na central sindical daquelas persoas de recente afiliación, que non contan co tempo suficiente estipulado para teren dereito, entre outros recursos sindicais, á asistencia xurídica gratuíta ante calquera reclamación ou demanda na vía xudicial ordinaria ou administrativa.

Antigüidade na CIG SMAC ou reclamación previa Xulgado*
Até 3 meses 7% 9%
De 4 meses a 1 ano 6% 8%
De 1 a 2 anos 5% 7%
De 2 a 3 anos 4% 6%
De 3 a 5 anos 2% 3%
Máis 5 anos gratuíto gratuíto

*incrementados cos gastos que se precisaran

Cobro de cotas complementarias en expedientes sen reclamación económica

No caso daqueles expedientes relacionados con asuntos que non impliquen unha indemnización ou contía económica (modificación substancial de condicións de traballo, vacacións, clasificación profesional, recoñecemento de dereito...) as persoas afiliadas terán que satisfacer as seguintes cotas sindicais complementarias en función da súa antigüidade.

Antigüidade na CIG Cota complementaria*
De 3 a 6 meses 65 €
De 6 a 12 meses 35 €
Máis de 12 meses gratuíto

*incrementados cos gastos que se precisaran

Ingreso das cantidades derivadas de reclamación

A persoa afiliada autoriza expresamente que as cantidades que, de ser o caso, se obteñan como consecuencia da presente reclamación se ingresen directamente nunha conta bancaria da cal é titular a CIG. Para tal fin, subscribirá a correspondente solicitude ao órgano administrativo e/ou xudicial, que se formulará na papeleta de conciliación e/ou na demanda.
Unha vez ingresadas as cantidades na conta bancaria da CIG, esta procederá a deducir a contía que corresponda en concepto de cotas sindicais extraordinarias e ingresará a cantidade restante na conta bancaria da persoa afiliada.

Impago das cotas sindicais complementarias

Ao subscribirse o presente acordo no marco dunha relación de tipo asociativo-sindical, as partes someten calquera eventual discrepancia na súa interpreta ción ou aplicación aos órganos da xurisdición sociale, dentro dela, aos xulgados do social da localidade onde se asina este documento.
O incumprimento por parte da persoa afiliada da obriga de pagamento de cotas sindicais complementarias dará lugar á denegación do seu acceso á asesoría xurídica da CIG para a realización de novas consultas ou reclamacións, sen prexuízo doutras responsabilidades a que houber lugar.

Utilización dos recursos sindicais da CIG por parte das persoas acabadas de afiliar

Para acceder a calquera recurso sindical da CIG, o que inclúe o acceso á Asesoría Xuridica, é preciso ter una antigüidade mínima de tres meses e as cotas ao día. Quen non cumpra estes requisitos terá que pagar previamente a cantidade vixente nese momento en cotas sindicais complementarias.

Obriga do poder notarial

Na tramitación de expedientes colectivos (5 ou máis reclamantes) será preciso outorgar, ao inicio do mesmo, PODER NOTARIAL a favor da Asesoría Xurídica da CIG. Así mesmo, nos expedientes que puidesen dar lugar a reclamación diante do FOGASA, será preciso sempre PODER NOTARIAL, sexa cal sexa o número de traballadores ou traballadoras, incluíndo o cobro directamente das cantidades que se reclaman.
Tamén terán obriga de facer poder notarial a afiliación coas seguintes antigüidades:

Antigüidade na CIG Poder notarial
Até 2 anos Reclamacións por valor igual ou superior aos 8.000 €
De 2 a 3 anos Reclamacións por valor igual ou superior aos 16.000 €
De 3 a 5 anos Reclamacións por valor igual ou superior aos 24.000 €

*incrementados cos gastos que se precisaran

Outras informacións

A competencia para decidir sobre a interposición dun recuso ou dunha demanda será en primeira instancia da Asesoría Xurídica da Unión Comarcal e en última do órgano de dirección comarcal ou nacional, ou persoa facultada polo mesmo, da estrutura da que dependa a persoa ou persoas afiliadas. Sea persoa afiliada opta voluntariamente por acudir a un avogado ou avogada particular, a central sindical non se fará cargo da minuta dese profesional.


2. Orde de domiciliación de débito directo SEPA

Exemplar para a empresa ou Banco/Caixa

Autorización de pagamento (Banco/Caixa)
BANCO

Quen abaixo asina autoriza ao Banco/Caixa citados a descontarlle periodicamente a cantidade indicada en concepto de cota sindical. A cota sindical será revisada anualmente polo Consello Confederal da CIG

* A Confederación Intersindical Galega reservase o dereito de solicitar a documentación precisa para verificar, e de ser o caso modificar, a cuantía da cota sindical en cumprimento da táboa de cotas de afiliación vixentes no momento da solicitude.

Mediante o asinamento desta orde e segundo o esixido pola Lei 16/2009 de servizos de pagamento (Zona Única de Pagamentos en Euros - SEPA), autorizo á Confederación Intersindical Galega para que, desde o día de hoxe, cargue na conta arriba indicada de forma recorrente os importes correspondentes á cota sindical. En virtude do anterior e en cumprimento da dita normativa, enténdese cumprido o requisito de notificación previa ao vencemento de cada cargo pola Confederación Intersindical Galega, mentres manteña a condición de afiliado/a.

A información sobre os dereitos da orde de domiciliación asinada estará dispoñíbel na súa entidade bancaria.

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: Confederación Intersindical Galega (CIG)
Finalidade: Comunicacións e xestións propias da condición de afiliado/a
Lexitimación: Consentimento do/a interesado/a
Destinatarios/as: Non se cederan datos a terceiros/as.
Dereitos: Acceso, rectificar e suprimir os datos, así coma outros dereitos, como se explica e detalla na información adicional.
Información adicional: Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa web: https://cig.gal/politica-proteccion-de-datos.html

Cotas de Afiliación 2021
Activos e desemprego con ingresos:
 • Cota ordinaria: 12,10€
  (para ingresos iguais ou superiores a 1.718€ mensuais con rateo de pagas extras)
 • Cota especial: 10,85€
  (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
 • Cota reducida: 5,70€
  (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Sen ingresos:
 • Cota simbólica: 2,95€
Pensionistas e xubiladas/os:
 • Cota reducida: 5,70€
  (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
 • Cota simbólica: 2,95€
  (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)

Escolle unha das seguintes opcións:

1. Sinatura manual: Podes descargar a ficha cos datos que engadiches no formulario premendo no seguinte botón e despois asinala manualmente:

2. Sinatura electrónica: Se posúes un certificado dixital podes asinar a ficha de afiliación facendo uso da aplicación Autofirma* e enviar a ficha asinada de xeito automático ao local CIG de referencia:

Escolle o local la CIG ao que queres enviar a túa ficha de afiliación

Podes escoller o local máis próximo ao teu concello de residencia ou ao teu centro de traballo

Destino da solicitude:

Destino da solicitude:


* Autofirma é unha aplicación de escritorio do Ministerio de Facenda e Función Pública que permite facer a sinatura electrónica dunha solicitude no teu equipo de forma sinxela.

Autofirma non almacena ningún tipo de información persoal do usuario, nin fai uso de cookies nin ningún outro mecanismo para a xestión de datos de sesión. AutoFirma si almacena trazas da súa última execución a efectos de ofrecer soporte ao usuario no caso de atopar algún erro. Estas trazas de execución non conteñen ningún tipo de información persoal e a aplicación non facilita de ningunha forma o acceso a estes datos almacenados.

Existen de diferentes versións de Autofirma para Windows, Linux e MAC.

Maís información en: https://sede.xunta.gal/axuda/necesita-axuda/axuda-tecnica/autofirma?langId=gl_ES