Documento


A muller no mercado laboral en Galiza 2016

Igualdade, para que?
Levamos anos denunciando as precarias condicións laborais das mulleres, con em-pregos a tempo parcial e temporais, con contratos de escasa duración, moitas veces sen contrato, con salarios moi baixos… e hoxe en día, a consecuencia da crise, e sobre todo das reformas laborais implantadas coa xustificación de saír desta, vemos que tamén o colectivo masculino está sufrindo estas condicións laborais, igualán-dose así ás que padecen as mulleres.


Arquivos: