Documento


Modelos Solicitudes comunicacións permisos_conciliación

Modelos solicitudes e comunicacións, permisos, reduccións... por coidados, accidentes, conciliación...

01    Acumulación, vacacións e redución de xornada
02    Excedencia por coidado de fillo/a
03    Unha hora de ausencia para o coidado do lactante
04    Acumulación da hora de ausencia para o coidado do lactante
05    Redución de xornada por coidado de menor
06    Vacacións coincidentes coa suspensión do contrato
        por nacemento/adopción/acollemento
07    Redución de xornada por coidado de familiar
08    Permiso por matrimonio
09    Permiso por traslado de domicilio
10    Permiso por accidente/enfermidade/falecemento/hospitalización
        ou intervención cirúrxica
11    Permiso para trámites relacionados coa adopción ou acollemento
12    Permiso para a realización de exames prenatais
        e técnicas de preparación ao parto
13    Permiso polo nacemento de fillas ou fillos prematuros
14    Comunicación de embarazo á empresa
15    Redución de xornada e concreción horaria
16    Solicitude adaptación xornada/ordenación do tempo de traballo,
        teletraballo para garantir o dereito á conciliación
17    A/a do departamento de persoal.
        Redución de xornada novo fillo/a, vacacións, lactación acumulada
18    Á atención do departamento de persoal.
        Comunicación reingreso xornada completa
19    A/a do departamento de persoal.
        Comunicación concreción redución xornada novo/a fillo/a
20    A/a do departamento de persoal.
        Comunicación á empresa do permiso por nacemento e lactación acumulada


Arquivos: