Documento


Protocolo prevención e actuación en casos de acoso 2016

PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NOS CASOS DE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL, LABORAL, POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDADE E/OU EXPRESIÓN XÉNERO.

1. Declaración de principios

2. Definición de conceptos

2.1. Acoso sexual

2.2. Acoso moral ou mobbing

2.3. Acoso por razón de sexo

2.4. Acoso por razón de orientación sexual, identidade e/ou expresión de xénero

3. Obxectivo do protocolo

4. Ámbito de actuación

5. Fases a seguir

5.1. Aprobación/Divulgación. Designación da persoa Mediadora e constitución da Comisión anti-acoso

5.2. Implantación

5.3. Avaliación e valoración

6. Medidas preventivas

7. Procedemento de actuación

7.1. Fase de iniciación

7.2. Fase de desenvolvemento

7.3. Fase de resolución

7.4. Fase de seguimento

8. Graduación da falta

9. Sancións

10. Accións a realizar cando se determine que hai acoso

11. Disposicións finais

Anexo: Solicitude de inicio de procedemento formal


Arquivos: