Documento


Regulamento de eleccións sindicais

Regulamento de eleccións a representantes
dos traballadores na empresa

 

CAPÍTULO I

Da relación de representantes dos traballadores

Sección 1.ª Proceso electoral

Artigo 1. Promoción de eleccións a Delegados de Persoal e membros do Comité de Empresa

 1. A promoción de eleccións para cubrir a totalidade de Delegados de Persoal e membros do Comité de Empresa poderá efectuarse nos seguintes casos:

a) Con ocasión da conclusión do mandato dos representantes dos traballadores, de acordo co establecido no parágrafo primeiro do artigo 67.3 do Estatuto dos Traballadores.

b) Cando se declare a nulidade do proceso electoral polo procedemento arbitral ou, de ser o caso, polo órgano xurisdicional competente.

c) Cando se revogue o mandato electoral de todos os representantes dunha empresa ou centro de traballo, conforme ao previsto no parágrafo segundo do artigo 67.3 do Estatuto dos Traballadores.

Para a revogación dos representantes, sexa total ou parcial, o promotor ou promotores desta deberán comunicar por escrito á oficina pública correspondente a súa vontade de proceder á devandita revogación cunha antelación mínima de dez días, achegando na devandita comunicación os nomes e apelidos, documento nacional de identidade e sinaturas dos traballadores que convocan a asemblea, que debe conter, como mínimo, un terzo dos electores que os elixiron.

d) A partir dos seis meses da iniciación de actividades nun centro de traballo, sen prexuízo de que, por se ter así pactado, conforme ao artigo 69.2 do Estatuto dos Traballadores, existise un límite inferior de antigüidade para os traballadores elixible; nese caso este será o período mínimo a partir do cal procederá a promoción de eleccións.

Poderán celebrarse eleccións parciais cando existan vacantes producidas por dimisións, revogacións parciais, postos sen cubrir, falecemento ou calquera outra causa, sempre que non poidan ser cubertas polos trámites de substitución automática previstos no artigo 67.4 do Estatuto dos Traballadores. O mandato dos representantes elixidos extinguirase na mesma data que o dos demais representantes xa existentes.

Artigo 2. Iniciación da promoción de eleccións

 1. Poderán promover eleccións as organizacións sindicais ou os propios traballadores, conforme establece o artigo 67.1 do Estatuto dos Traballadores.

Os promotores comunicarán á oficina pública dependente da autoridade laboral e á empresa o seu propósito de celebrar eleccións cun prazo mínimo de, polo menos, un mes de antelación ao comezo do proceso electoral, axustando a súa comunicación ao modelo número 1 do anexo.

 1. Cando a promoción de eleccións se efectúe polos traballadores do centro de traballo, deberá facerse por acordo maioritario, que se acreditará mediante acta da reunión celebrada con ese fin, na que conste o cadro de persoal do centro de traballo, número de convocados, número de asistentes e o resultado da votación, que se achegará á comunicación de promoción de eleccións.

Se a promoción de eleccións se efectuase por traballadores de diversos centros de traballo para a constitución dun Comité de Empresa conxunto, segundo o previsto no artigo 63.2 do Estatuto dos Traballadores, o acordo maioritario acreditarase mediante unha acta da reunión, na que consten os datos consignados no parágrafo anterior, por cada centro de traballo de menos de 50 traballadores que vaia a constituír devandito Comité de Empresa conxunto.

En ambos os casos, as reunións celebraranse observándose os requisitos establecidos no capítulo II do título II do Estatuto dos Traballadores.

 1. Cando se dea o suposto contemplado no artigo 67.2, parágrafo terceiro do Estatuto dos Traballadores, á comunicación da promoción de eleccións acompañarase escrito que recolla o acordo asinado por un representante de cada un dos sindicatos promotores, identificando con claridade a empresa ou centro de traballo e o domicilio desta.

Copia do devandito escrito trasladarase aos sindicatos que promovesen con anterioridade o proceso electoral.

 1. No caso de que se promova a celebración de eleccións de xeito xeneralizado, prevista no parágrafo terceiro do artigo 67.1 do Estatuto dos Traballadores, os promotores, a representatividade conxunta dos cales deberá superar o 50 por 100 dos representantes elixidos nos ámbitos en que se leve a efecto a promoción, comunicarano á oficina pública, ou á que corresponda da Comunidade Autónoma que reciba os correspondentes traspasos de servizos, remitindo a oficina pública que reciba a promoción dentro dos tres días seguintes á súa presentación, unha copia a cada unha das oficinas públicas que puidesen resultar afectadas pola devandita promoción de eleccións.
 2. En caso de concorrencia de promotores para a realización de eleccións nunha mesma empresa ou centro de traballo actuarase conforme ao regulado no parágrafo terceiro do artigo 67.2 do Estatuto dos Traballadores.

Artigo 3. Acceso aos rexistros das Administracións Públicas

Co fin de facer efectivo o dereito de acceso aos rexistros das Administracións Públicas que permita realizar a promoción electoral nun determinado ámbito territorial ou funcional, establécese o seguinte procedemento: Os sindicatos con lexitimación para promover eleccións conforme aos artigos 67.1 do Estatuto dos Traballadores e 7.2 da Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical, poderán solicitar anualmente ao Ministerio de Traballo e Seguridade Social datos relativos ao nome da empresa ou razón social, domicilio (incluído de ser o caso o código postal), clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), código de conta de cotización e número de traballadores desta. Os datos expresados no parágrafo anterior serán facilitados segundo desexen as organizacións sindicais interesadas en soporte documental, xa sexa informático, telemático ou papel, e solicitaranse ás Direccións Provinciais da Tesourería Xeral da Seguridade Social, cando estean referidas a empresas e centros de traballo de ámbito exclusivamente provincial ou local, e aos servizos centrais da Tesourería Xeral da Seguridade Social, cando se soliciten datos de empresa de ámbito estatal, ou estean referidas a diversas provincias.

Artigo 4. Validez da promoción de eleccións

 1. O incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 67 do Estatuto dos Traballadores e nos artigos 1 e 2 deste Regulamento para a promoción de eleccións determinará a falta de validez do correspondente proceso electoral; malia iso, a omisión da comunicación á empresa poderase suplir por medio do traslado a esta dunha copia da comunicación presentada á oficina pública, sempre que esta se produza cunha antelación mínima de vinte días respecto da data de iniciación do proceso electoral fixado no escrito de promoción.
 2. A renuncia á promoción con posterioridade á comunicación á oficina pública, non impedirá o desenvolvemento do proceso electoral, sempre que se cumpran todos os requisitos que permitan a validez deste.

Artigo 5. Constitución e funcións das mesas electorais

 1. Constituirase unha mesa electoral por cada colexio de 250 traballadores ou fracción.

Considérase centro de traballo a unidade produtiva con organización específica, que sexa dada de alta, como tal, ante a autoridade laboral.

Existirá unha soa mesa electoral nos centros de traballo de menos de 50 traballadores e nas eleccións de colexio único.

 1. As mesas electorais, a composición e facultades das cales se establecen no artigo 73 e seguintes do Estatuto dos Traballadores, iniciarán o proceso electoral a partir do momento da súa constitución, que será o determinado polos promotores na súa comunicación do propósito de celebrar eleccións, redactando acta desta conforme ao modelo número 3 do anexo a este Regulamento.
 2. Os cargos de Presidente, Vogal e Secretario da mesa electoral ou mesas electorais de colexio son irrenunciables. Se calquera dos designados estivese imposibilitado para concorrer ao desempeño do seu cargo, deberá comunicalo á mesa electoral coa suficiente antelación que permita a súa substitución polo suplente.
 3. As mesas electorais fixarán a data da votación, que se comunicará á empresa no prazo de vinte e catro horas, para que poña á súa disposición locais e medios que permitan o seu normal desenvolvemento, indicando as horas en que estarán abertos os colexios electorais, dentro da xornada laboral ordinaria, prevendo as situacións daqueles que traballen a quendas ou en xornadas especiais.
 4. Só por causa de forza maior poderá suspenderse a votación ou interromperse o seu desenvolvemento, baixo a responsabilidade da mesa electoral ou mesa de colexio, de ser o caso.
 5. O dereito a votar acreditarase pola inclusión na lista de electores publicada pola mesa electoral e pola xustificación da identidade do elector.

Unha vez acreditada a identidade do elector e a súa inclusión na lista de electores, aquel entregará a papeleta, introducida nun sobre dos que estarán dispoñibles con iguais características de tamaño, cor, impresión e calidade de papel, ao Presidente da mesa electoral, quen a depositará na urna.

 1. As mesas electorais de colexio estarán formadas por un Presidente, que será o traballador de máis antigüidade no seu colexio, e dous Vogais, que serán os electores de maior e menor idade do mesmo colexio. Este último actuará como Secretario.

Os Presidentes e Vogais das demais mesas electorais de cada colexio serán os que sigan en máis antigüidade, maior e menor idade, no seu respectivo colexio. Asumirán as Secretarías das mesas os Vogais de menor idade.

 1. Designaranse suplentes nas mesas electorais de colexio a aqueles traballadores que sigan os titulares da mesa na orde de antigüidade ou idade no mesmo colexio.
 2. As mesas electorais constituiranse na data fixada polos promotores na súa comunicación do propósito de celebrar eleccións, conforme ao modelo número 4 do anexo a este Regulamento. Serán as encargadas de presidir a votación e de realizar o escrutinio respectivo, debendo reflectir o resultado deste nos modelos 5 e 6 do anexo a este Regulamento, segundo proceda.

Todas as mesas electorais do centro de traballo, en reunión conxunta, efectuarán o escrutinio global e a atribución de resultados ás listas debendo cubrir para estes efectos o modelo 7 do anexo a este Regulamento. No caso dunha soa mesa, cubrirase o modelo 5 ou o 7, segundo corresponda.

 1. Nos centros de traballo de ata 30 traballadores, nos que se elixe un só delegado de persoal, as reclamacións que se presenten polos interesados respecto ao proceso electoral serán resoltas conforme ao previsto no artigo 74.2 do Estatuto dos Traballadores.
 2. Cando se trate de eleccións a Comités de Empresa as reclamacións que se presenten polos interesados respecto ao proceso electoral, ao abeiro do artigo 73.2 do Estatuto dos Traballadores, serán resoltas pola mesa ou mesas electorais no prazo de vinte e catro horas.
 3. As mesas electorais adoptarán os seus acordos por maioría de votos.

13 O Presidente da mesa electoral estenderá, a petición dos Interventores acreditados nela, un certificado onde figure a data da votación e os resultados producidos nesta, independentemente do contemplado no artigo 75.5 do Estatuto dos Traballadores, axustándose ao modelo 9 do anexo a este Regulamento.

O Presidente poderá remitir á oficina pública a través de fax ou outro tipo de reprodución telemática a acta de escrutinio, sen prexuízo do envío do orixinal da acta e os demais documentos a que se refire o artigo 75.6 do ET.

 1. Cando existan varias mesas electorais poderá constituírse, por acordo maioritario dos seus membros, unha mesa electoral central, integrada por cinco membros elixidos entre os compoñentes daquelas, coas funcións que a acta de constitución lles outorgue, que, como mínimo, serán as de fixar a data da votación e redactar a acta global do proceso electoral, así como a súa remisión á oficina pública. Nestes casos, a acta de constitución da mesa electoral central remitirase xunto coa acta global de escrutinio á oficina pública.

 

Artigo 6. Censo laboral

 1. O censo laboral axustarase ao modelo número 2 do anexo a este Regulamento.
 2. Nas eleccións para Delegados de Persoal e membros do Comité de Empresa, comunicado á empresa o propósito de celebrar eleccións polas súas promotores, esta, no prazo de sete días, dará traslado da devandita comunicación aos traballadores que deberán constituír a mesa e no mesmo prazo remitirá aos compoñentes da mesa electoral o censo laboral, con indicación dos traballadores que reúnen os requisitos de idade e antigüidade, nos termos do artigo 69.2 do Estatuto dos Traballadores, precisos para ostentar a condición de electores e elixibles. A mesa electoral fará público, entre os traballadores, o censo laboral con indicación de quen son electores e elixibles de acordo co artigo 69.2 do Estatuto dos Traballadores, que se considerará para efectos da votación como lista de electores.

Cando se trate de eleccións para Comités de Empresa, a lista de electores e elixibles farase pública nos taboleiros de anuncios durante un tempo non inferior a setenta e dúas horas.

 1. Cando se trate de empresas ou centros de traballo con 50 ou máis traballadores, no censo laboral farase constar o nome, dous apelidos, sexo, data de nacemento, documento nacional de identidade, categoría ou grupo profesional e antigüidade na empresa de todos os traballadores, distribuíndose nun colexio de técnicos e administrativos e outro de especialistas e non cualificados, e un terceiro colexio, se así se pactase en Convenio Colectivo, de acordo co previsto no artigo 71.1 do Estatuto dos Traballadores.
 2. A empresa igualmente facilitará no listado do censo laboral a relación daqueles traballadores contratados por prazo de ata un ano, facendo constar a duración do contrato pactado e o número de días traballados ata a data da convocatoria da elección.
 3. Para os efectos do cumprimento dos requisitos de idade e antigüidade esixidos no artigo 69.2 do Estatuto dos Traballadores para posuír a condición de elector e elixible, enténdese que estes terán que se cumprir no momento da votación para o caso dos electores e no momento da presentación da candidatura para o caso dos elixibles.

Artigo 7. Mesa electoral itinerante

 1. Naqueles centros de traballo en que os traballadores non presten a súa actividade no mesmo lugar con carácter habitual, o acto da votación a que se refire o artigo 75.1 do Estatuto dos Traballadores, poderá efectuarse a través dunha mesa electoral itinerante, que se desprazará a todos os lugares de traballo do devandito centro o tempo que sexa necesario, para efecto do cal a empresa facilitará os medios de transporte adecuados para os compoñentes da mesa electoral e os Interventores e farase cargo de todos os gastos que implique o proceso electoral.
 2. O mesmo sistema poderá utilizarse nos supostos de agrupamento de centros de traballo de menos de 50 traballadores previstos no artigo 63.2 do Estatuto dos Traballadores.
 3. A mesa electoral, dada a natureza do sistema de votación contemplado neste artigo, velará especialmente polo mantemento do segredo electoral e a integridade das urnas.

Artigo 8. Candidaturas

 1. A presentación de candidaturas deberá facerse utilizando o modelo número 8 do anexo a este Regulamento e xunto a cada candidato indicarase a orde en que se deberá votar aquela. A mesa, ata a proclamación definitiva dos candidatos, poderá requirir a corrección dos defectos observados ou a ratificación dos candidatos, que deberá efectuarse polos propios interesados ante a mesa electoral.

Nos casos de candidaturas presentadas por grupos de traballadores deberanse achegar os datos de identificación e as sinaturas que avalan a candidatura.

 1. Cando o número de candidatos para Delegados de Persoal sexa inferior ao de postos a elixir, celebrarase a elección para a cobertura dos postos correspondentes, quedando o resto vacante.
 2. As candidaturas a membros de Comité de Empresa deberán conter, como mínimo, tantos nomes como postos a cubrir. Porén, a renuncia de calquera candidato presentado nalgunha das listas para as eleccións a membros de Comité de Empresa antes da data de votación, non implicará a suspensión do proceso electoral, nin a anulación da devandita candidatura, aínda cando sexa incompleta, a condición de que a lista afectada permaneza cun número de candidatos de, polo menos, o 60 por 100 dos postos a cubrir.
 3. Proclamados os candidatos definitivamente, os promotores das eleccións, os presentadores de candidatos e os propios candidatos poderán efectuar desde o mesmo día de tal proclamación, ata as cero horas do día anterior ao sinalado para a votación, a propaganda electoral que consideren oportuna, a condición de que non se altere a prestación normal do traballo.

Esta limitación non se aplicará ás empresas que teñan ata 30 traballadores.

Artigo 9. Elección para representantes dos traballadores na empresa ou centro de traballo

 1. Nas empresas ou centros de traballo de menos de 50 traballadores establecerase unha lista única de candidatos a Delegados de Persoal ordenada alfabeticamente con expresión das siglas do sindicato, coalición electoral ou grupo de traballadores que os presenten.
 2. Nas eleccións a membros de Comité de Empresa en cada lista de candidatos deberán figurar as siglas do sindicato, coalición electoral ou grupo de traballadores que a presenten.
 3. Cando na distribución proporcional de representantes nun Comité de Empresa a algún dos colexios electorais lle correspondese un cociente inferior ao 0,5 constituirase colexio único, no que todos os electores do centro de traballo terán dereito a sufraxio activo e pasivo, sempre que cumpran os requisitos establecidos no artigo 69.2 do Estatuto dos Traballadores.
 4. Para os efectos do cómputo dos douscentos días traballados previstos no artigo 72.2 b) do Estatuto dos Traballadores, contabilizaranse tanto os días efectivamente traballados como os días de descanso, incluíndo descanso semanal, festivos e vacacións anuais.

O cómputo dos traballadores fixos e non fixos previstos no artigo 72 do Estatuto dos Traballadores tomarase igualmente en consideración para efectos de determinar a superación do mínimo de 50 traballadores para a elección dun Comité de Empresa e de 6 traballadores para a elección dun Delegado de Persoal nos termos do artigo 62.1 do Estatuto dos Traballadores.

Cando o cociente que resulta de dividir por 200 o número de días traballados, no período dun ano anterior á iniciación do proceso electoral, sexa superior ao número de traballadores que se computan, terase en conta, como máximo, o total dos devanditos traballadores que presten servizo na empresa na data de iniciación do proceso electoral, para efectos de determinar o número de representantes.

Artigo 10. Votación por correo

 1. Cando algún elector prevexa que na data de votación non vaia estar no lugar en que lle corresponda exercer o dereito de sufraxio, poderá emitir o seu voto por correo, tras comunicación á mesa electoral.

Esta comunicación terá que deducila a partir do día seguinte á convocatoria electoral ata cinco días antes da data en que vaia efectuarse a votación.

 1. A comunicación terá que se realizar a través das oficinas de Correos sempre que se presente en sobre aberto para ser datada e selada polo funcionario de Correos antes de ser certificada, esixindo este de o interesado a exhibición do documento nacional de identidade, a fin de comprobar os seus datos persoais e a coincidencia de sinatura de ambos os documentos.

A comunicación tamén poderá ser efectuada en nome do elector por persoa debidamente autorizada, acreditando esta a súa identidade e representación acreditada.

 1. Comprobado pola mesa que o comunicante está incluído na lista de electores, procederá a anotar nela a petición e remitiránselle as papeletas electorais e o sobre no que debe ser introducida a do voto.
 2. O elector introducirá a papeleta que elixa no sobre remitido, que pechará, e este, á súa vez, xuntamente coa fotocopia do documento nacional de identidade, noutro de maiores dimensións que remitirá á mesa electoral por correo certificado.

Recibido o sobre certificado, custodiarase polo Secretario da mesa ata a votación, quen, ao remate desta e antes de comezar o escrutinio, entregarao ao Presidente que procederá á súa apertura, e identificado o elector co documento nacional de identidade, introducirá a papeleta na urna electoral e declarará expresamente ter votado.

 1. Se a correspondencia electoral fose recibida con posterioridade ao remate da votación, non se computará o voto nin se terá como votante o elector, procedéndose á incineración do sobre sen abrir, deixando constancia de tal feito.
 2. Malia o exposto, se o traballador que optase polo voto por correo estivese presente o día da elección e decidise votar persoalmente, manifestarao así ante a mesa, a cal, logo de emitido o voto, procederá a entregarlle o que enviou por correo se o recibiu, e en caso contrario, cando se reciba, incinerarase.

 

 

Artigo 11. Publicación da acta de escrutinio

O resultado da votación publicarase nos taboleiros de anuncios dentro das vinte e catro horas seguintes ao remate da redacción da acta de escrutinio.

Artigo 12. Atribución de resultados

 1. Só terán dereito á atribución de representantes no Comité de Empresa aquelas listas que teñan como mínimo o 5 por 100 dos votos válidos do seu colexio respectivo.

Para efectos de establecer a atribución de representantes a cada lista no Comité de Empresa non se deben ter en conta nin os votos en branco nin as candidaturas que non obtivesen, polo menos, o 5 por 100 dos votos válidos do seu colexio respectivo.

En caso de empate de votos ou de empate de enteiros ou de restos para a atribución do último posto a cubrir, resultará elixido o candidato de maior antigüidade na empresa.

 1. Os resultados electorais atribuiranse do seguinte xeito:

a) Ao sindicato cando presente candidatos coa denominación legal ou siglas.

b) Ao grupo de traballadores, cando a presentación de candidaturas se fixese por estes de conformidade co artigo 69.3 do Estatuto dos Traballadores.

c) Ao apartado de coalicións electorais, cando a presentación de candidatos se fixese por dous ou máis sindicatos distintos non federados nin confederados.

d) Ao apartado de «non consta», cando persista a falta de precisión de quen sexa o presentador de candidatos, ou a participación de candidatos se fixese por siglas ou denominación non recoñecida no Depósito de Estatutos de Organizacións Profesionais, ou ben individualmente, ou en coalición con outras siglas recoñecidas.

Porén, as anomalías daquelas actas que conteñan defectos sinalados no parágrafo d) deste apartado, comunicaranse á mesa electoral para a súa corrección, a cal deberá efectualo no prazo de dez días hábiles seguintes á súa comunicación, xa que, en caso contrario, os resultados de tales actas se atribuirán a quen corresponda, reflectíndose no apartado de «non consta» os relativos ás causantes dos defectos ou anomalías advertidas.

 1. O cambio de afiliación do representante dos traballadores, producido durante a vixencia do mandato, non implicará a modificación da atribución de resultados.
 2. Cando nun sindicato se produza a integración ou fusión doutro ou outros sindicatos, con extinción da personalidade xurídica destes, subrogándose aquel en todos os dereitos e obrigas dos integrados, os resultados electorais dos que se integran serán atribuídos ao que acepta a integración.
 3. Cando unha organización sindical se afilie a outra de ámbito superior vincularanse todos resultados electorais anteriores aos da federación ou confederación á que se afiliase. Igualmente cando unha organización sindical se desvincule doutra de ámbito superior deixarán de computarse nesta última os resultados electorais correspondentes á organización que se separa.

Artigo 13. Adecuación da representatividade en caso de aumento ou diminución do persoal

 1. No caso de que nun centro de traballo se produza un aumento do persoal por calquera causa e cando iso implique a adecuación do número de representantes dos traballadores consonte ás escalas previstas nos artigos 62.1 e 66.1 do Estatuto dos Traballadores, poderase promover elección parcial para cubrir os postos vacantes derivados da nova situación.

O mandato dos representantes elixidos finalizará ao mesmo tempo que o dos outros xa existentes no centro de traballo.

 1. En caso de diminución de persoal estarase ao disposto no último parágrafo do artigo 67.1 do Estatuto dos Traballadores, debendo expresar na comunicación que terá que se dirixir á oficina pública a data de publicación no «Boletín Oficial» que corresponda do Convenio Colectivo, ou ben mediante a remisión do propio Convenio, ou mediante o seu orixinal ou copia compulsada do acordo subscrito entre o empresario e os representantes dos traballadores, debéndose gardar a debida proporcionalidade por colexios electorais e por candidaturas e candidatos electos.

Artigo 14. Substitucións, revogacións, dimisións e extincións de mandato

As comunicacións a que se refire o artigo 67, apartado 5, do Estatuto dos Traballadores, efectuaranse no prazo de dez días hábiles seguintes á data en que se produzan polos Delegados de Persoal que permanezan no desempeño do seu cargo ou polo Comité de Empresa, debendo adaptarse a comunicación ao modelo número 5, folla 2, ou ao número 7, folla 3, segundo proceda, do anexo a este Regulamento.

 

 

Sección 2.ª Sectores con procesos electorais especiais

Artigo 15. Unidade de frota na mariña mercante

Dadas as características da actividade de traballo no mar e para os únicos efectos de eleccións para a constitución dos órganos de representación dos traballadores na empresa, considérase a frota como a única unidade electoral, con independencia do número de buques e o seu rexistro de matrícula, agás que a empresa contase con buques de 50 ou máis traballadores; nese caso, nestes últimos, elixirase o seu propio Comité de Buque, de acordo co artigo 63 do Estatuto dos Traballadores, constituíndose co resto dos buques unha soa unidade electoral, conforme ao previsto no artigo 17 deste Regulamento.

Artigo 16. Eleccións para Delegados de Persoal na mariña mercante

 1. As eleccións para Delegados de Persoal en empresas de 10 a 49 traballadores efectuaranse conforme ao procedemento establecido no título II do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo do establecido no artigo 62.1 do devandito Estatuto.
 2. Constituirase unha mesa electoral central no domicilio da empresa, formada por un Presidente e dous Vogais, designándose estes e os suplentes de conformidade co previsto no artigo 73 do Estatuto dos Traballadores. Os membros desta mesa electoral deberán estar residindo durante todo o período electoral no concello do domicilio social da empresa.
 3. Coa finalidade de facilitar a votación dos traballadores embarcados, en cada buque, constituirase unha mesa auxiliar, formada cos mesmos criterios que a mesa central.

As mesas auxiliares redactarán acta de escrutinio e remitirán esta á mesa central, xunto coas papeletas impugnadas, polo medio máis rápido posible.

A mesa central, unha vez recibidas todas as actas de escrutinio das mesas auxiliares, no día hábil seguinte, redactará a acta global do escrutinio.

 1. O requisito da sinatura dos candidatos a que fai referencia o artigo 8.1 deste Regulamento, poderá ser substituído por un telegrama ou télex enviado por conduto do Capitán a todos os buques.

Artigo 17. Comité de Frota da mariña mercante

 1. O Comité de Frota é o órgano representativo do conxunto dos traballadores que prestan servizos nos buques dunha mesma empresa, sempre que entre todos os buques conten con 50 ou máis traballadores, agás o disposto no artigo 15 respecto ao Comité de Buque.

O número de membros determinarase de acordo coa escala prevista no artigo 66.1 do Estatuto dos Traballadores, aténdose todo o proceso electoral ao previsto en devandita Lei coas peculiaridades reguladas neste Regulamento.

 1. En canto ao censo de electores e elixibles estarase ao disposto no artigo 71.1 do Estatuto dos Traballadores.
 2. No domicilio social da empresa constituirase unha soa mesa central do proceso electoral, con dúas urnas, unha para o colexio de técnicos e administrativos e outra para o de especialistas e non cualificados, formada por un Presidente, que será o traballador de máis antigüidade, e dous Vogais, que serán os electores de maior e menor idade, actuando este último de Secretario, designados todos eles entre o persoal desembarcado por vacacións.

En cada buque, e para os traballadores embarcados, constituirase unha mesa auxiliar con dúas urnas, unha para técnicos e administrativos, e outra para especialistas e non cualificados, formada por un Presidente, que será o traballador de máis antigüidade no buque, e dous Vogais, que serán os electores de maior e menor idade no mesmo, actuando este último como Secretario. Os suplentes da mesa central e das mesas auxiliares designaranse con arranxo ao disposto no artigo 73.3 do Estatuto dos Traballadores.

 1. As actas de escrutinio das mesas auxiliares de cada buque remitiranse polo medio máis rápido posible á mesa central, a cal efectuará o cómputo global e realizará a atribución de resultados no Comité de Frota.
 2. O Comité de Frota terá as mesmas competencias que os Comités de Empresa regulados nos artigos 64 e seguintes do Estatuto dos Traballadores.

Artigo 18. Clases de frota pesqueira

 1. Dadas as peculiaridades deste sector, e para efectos electorais, distínguense tres tipos de frota.

a) Frota de altura e gran altura: Formada principalmente polos buques conxeladores, co réxime electoral que será o previsto para a mariña mercante.

b) Frota de media altura: Que é aquela na que se precisa unha media de vinte e un días de embarque.

c) Frota de baixura: Que é a que comprende os embarques dun a sete días.

A frota de media altura e baixura rexerase en canto ao procedemento electoral polo disposto nos artigos seguintes.

Artigo 19. Eleccións para Delegados de Persoal na frota pesqueira

 1. As eleccións para Delegados de Persoal dos traballadores, que presten servizos nos buques pesqueiros dunha mesma empresa, celebraranse no porto base, ou no porto en que os buques operen de forma habitual.

Os traballadores que presten os seus servizos en actividades auxiliares dos barcos en porto, cando polo seu escaso número non poidan elixir representación propia, participarán no proceso electoral conxuntamente cos que presten servizos nos buques pesqueiros.

 1. A mesa electoral de cada empresa estará constituída por un Presidente, que será o traballador de máis antigüidade, e dous Vogais, que serán os electores de maior e menor idade, actuando este último como Secretario. Serán suplentes dos anteriores aqueles que sigan aos titulares da mesa na orde indicada de antigüidade ou idade, respectivamente.
 2. O período de votación durará trinta días naturais, e a mesa electoral reunirase cantas veces sexa necesario para controlar as votacións que se vaian producindo neste período. Para ese efecto, a mesa sinalará uns calendarios para a votación dos traballadores dos diversos buques, con criterios de flexibilidade, tendo en conta as dificultades que se producen de arribada a porto, polas inclemencias do tempo, sen que en ningún caso transcorra un prazo superior a sete días logo da arribada. De cada votación, a mesa electoral redactará unha acta parcial de escrutinio. Ao finalizar a votación do último dos barcos da frota, a mesa electoral redactará acta global de escrutinio, de acordo cos resultados recollidos nas actas parciais.

Artigo 20. Comité de Frota Pesqueira en media altura e baixura

 1. O Comité de Frota Pesqueira é o órgano representativo do conxunto dos traballadores que presten servizos nos buques pesqueiros dunha mesma empresa, sempre que entre todos os buques conten con 50 ou máis traballadores, aplicándose as regras previstas no artigo 15 respecto dos buques de máis de 50 traballadores.

Aqueles traballadores que presten servizos auxiliares en porto aos buques dunha mesma empresa pesqueira, e que polo seu escaso número non poidan elixir representación propia, participarán no proceso electoral xunto cos que prestan os seus servizos a bordo.

A elección do Comité de Frota rexerase polo procedemento establecido para os Comités de Empresa no título II do Estatuto dos Traballadores, coas peculiaridades previstas neste Regulamento.

 1. O número de membros do Comité de Frota determinarase de acordo coa escala establecida no artigo 66.1 do Estatuto dos Traballadores.
 2. Nos locais de cada empresa constituirase unha soa mesa electoral con dúas urnas, unha para o colexio de técnicos e administrativos e outra para o de especialistas e non cualificados, formada por un Presidente, que será o traballador de máis antigüidade, e dous Vogais, que serán os electores de maior e menor idade, actuando este último como Secretario. Serán suplentes dos anteriores aqueles que sigan aos titulares da mesa na orde indicada de antigüidade e idade, respectivamente.

A mesa electoral poderá ter carácter itinerante se así o deciden os membros desta ou o solicitan os promotores das eleccións rexéndose para ese efecto polo disposto no artigo 7 deste Regulamento.

 1. O período de votación durará trinta días naturais e rexerase polos mesmos criterios establecidos no apartado 3 do artigo anterior.

 

 

CAPÍTULO II

Da oficina pública de rexistro, depósito e publicidade, dependente da autoridade laboral

Artigo 21. Réxime xurídico

 1. A oficina pública de rexistro, depósito e publicidade dependente da autoridade laboral axustarase ao disposto nas leis e neste Regulamento.
 2. Será competente aquela oficina pública cun ámbito territorial que coincida co do proceso electoral correspondente ás funcións a exercer.

Artigo 22. Oficina pública estatal

 1. Á oficina pública estatal corresponderanlle as funcións seguintes:

a) Recibir a comunicación dos acordos para a celebración de eleccións de xeito xeneralizado nun ou varios ámbitos funcionais ou territoriais para o seu depósito e publicidade, no caso de que os devanditos acordos superen o ámbito provincial. Naquelas Comunidades Autónomas que reciban os correspondentes traspasos de servizos, a oficina estatal recibirá a comunicación daqueles acordos cun ámbito que exceda do correspondente á Comunidade Autónoma.

b) Recibir, polo menos mensualmente, das oficinas públicas provinciais, copias ou relación das actas electorais rexistradas nas devanditas oficinas, así como copia auténtica ou relación das actas ou comunicacións das substitucións, revogacións e extincións de mandatos e das desaparicións dos centros de traballo nos termos previstos no parágrafo f) do artigo 25 deste Regulamento.

c) Recibir mensualmente das Comunidades Autónomas, cando reciban os correspondentes traspasos de servizos, nos termos previstos pola disposición adicional oitava do Estatuto dos Traballadores, ben copia das actas electorais que se rexistraron, así como copia das actas ou comunicacións das substitucións, revogacións e extincións de mandatos e das desaparicións dos centros de traballo nos termos previstos no parágrafo f) do artigo 25 deste Regulamento, ben unha relación das actas na que conste, como mínimo, o número da acta, nome da empresa ou centro de traballo, domicilio, número de traballadores, número de votos obtidos por cada sindicato, coalición ou grupo de traballadores, así como número de representantes obtidos por estes, co código do sindicato, Convenio Colectivo aplicable e o seu código e os tres primeiros díxitos da clasificación nacional de actividades económicas.

d) Expedir certificación acreditativa da capacidade representativa das organizacións sindicais, cando o ámbito afectado supere o dunha Comunidade Autónoma, agregando a información sobre resultados electorais rexistrados nos correspondentes ámbitos territoriais, remitida polas oficinas competentes conforme ao procedemento previsto nos anteriores apartados.

A oficina pública estatal queda adscrita organicamente á Dirección Xeral de Traballo do Ministerio de Traballo e Seguridade Social.

Artigo 23. Oficinas públicas provinciais

 1. Existirá unha oficina pública en cada provincia das Comunidades Autónomas, uniprovinciais ou pluriprovinciais, que non reciban os correspondentes traspasos de servizos.

Así mesmo, existirá unha oficina pública en Ceuta e outra en Melilla.

 1. Tales oficinas públicas provinciais quedarán adscritas organicamente ás Direccións Provinciais de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais.

 

Artigo 24. Oficinas públicas das Comunidades Autónomas

Corresponderá ás Comunidades Autónomas que reciban os correspondentes traspasos de servizos a organización no seu respectivo ámbito territorial das oficinas públicas ou órganos correspondentes que asuman as súas funcións.

Artigo 25. Funcións das oficinas públicas

Son funcións das oficinas públicas previstas nos artigos 23 e 24, nos seus correspondentes ámbitos de actuación, as reguladas no artigo 75.7 do Estatuto dos Traballadores e as seguintes:

a) Recibir a comunicación dos promotores do seu propósito de celebrar eleccións na empresa.

b) Recibir a comunicación dos acordos para a celebración de eleccións de xeito xeneralizado nun ou varios ámbitos funcionais ou territoriais para o seu depósito e publicidade.

c) Expoñer publicamente os preavisos presentados e os calendarios electorais, dentro do seguinte día hábil á súa comunicación.

d) Facilitar copia dos preavisos presentados aos sindicatos que así o soliciten a través das persoas acreditadas por estes para recoller documentación electoral. A entrega farase dentro dos dous días hábiles seguintes á presentación da solicitude.

e) Recibir a comunicación das substitucións, revogacións, dimisións e extincións de mandato, dando a debida publicidade a estas.

A comunicación efectuarase no prazo de dez días hábiles seguintes á data en que se produza polos Delegados de Persoal que permanezan no desempeño do seu cargo ou polo Comité de Empresa, debéndose adaptar a comunicación ao modelo número 7 do anexo a este Regulamento.

f) Recibir a comunicación do representante legal da empresa ou, na súa falta, dos representantes legais dos traballadores ou os Delegados sindicais, se os houber, cando se produza a desaparición de calquera centro de traballo en que se celebraron eleccións aos órganos de representación dos traballadores na empresa e estivese vixente o mandato electoral.

g) Recibir o orixinal da acta de escrutinio, xunto coas papeletas de votos nulos ou impugnados polos Interventores, e a acta de constitución da mesa ou mesas electorais, por calquera dos medios previstos en dereito. O prazo de presentación será de tres días hábiles desde a redacción da acta de escrutinio.

h) Reclamar á mesa electoral a presentación da acta correspondente a unha elección celebrada, a instancia dos representantes sindicais acreditados ante a oficina pública e previa exhibición do certificado da mesa que probe que se celebraron eleccións sindicais, cando transcorran os prazos previstos neste Regulamento e non se efectuase o depósito da acta.

i) Proceder á publicación dunha copia da acta de escrutinio nos taboleiros de anuncios no inmediato día hábil á súa presentación.

j) Entregar copia da acta de escrutinio aos sindicatos que así o soliciten.

k) Dar traslado á empresa da presentación da acta de escrutinio correspondente ao proceso electoral que tivo lugar naquela, con indicación da data en que finaliza o prazo para impugnala.

l) Manter o depósito das papeletas de votos nulos ou impugnados ata cumprirse os prazos de impugnación.

ll) Rexistrar ou denegar o rexistro das actas electorais nos termos legalmente previstos.

m) Expedir copias auténticas das actas electorais.

n) Recibir o escrito no que se solicita a iniciación do procedemento arbitral.

ñ) Dar traslado do escrito de iniciación do procedemento arbitral aos árbitros por quenda correlativa, así como dunha copia do expediente electoral administrativo no día hábil posterior á súa recepción.

o) Recibir a notificación do laudo arbitral.

p) Calquera outras que se lle atribúan mediante norma de rango legal ou regulamentario.

Artigo 26. Rexistro das actas electorais

1. A oficina pública, transcorridos os dez días hábiles desde a súa publicación no taboleiro de anuncios, procederá ou non ao rexistro das actas electorais.

A denegación do rexistro dunha acta pola oficina pública só poderá facerse cando concorran algunhas das seguintes circunstancias:

a) Actas que non vaian cubertas nos modelos oficiais.

b) Falta de comunicación da promoción electoral á oficina pública.

c) Falta de sinatura do Presidente da mesa electoral.

d) Actas nas que se omita algún dos datos dos modelos oficiais, que impida o cómputo electoral. No caso de Comunidades Autónomas que non reciban o correspondente traspaso de servizos, entenderase que impide o cómputo electoral a omisión dalgún dos datos dos modelos 3, 4, 5, 6 e 7 do Anexo a este Regulamento.

e) Actas ilexibles que impidan o cómputo electoral.

2. Excepto no suposto contemplado no parágrafo b) do apartado anterior, a oficina pública requirirá, dentro do seguinte día hábil, o Presidente da mesa electoral para que no prazo de dez días hábiles proceda á corrección correspondente. O devandito requirimento será comunicado aos sindicatos que obteñan representación e ao resto de candidaturas.

Mentres se efectúa a corrección requirida e se procede, de ser o caso, ao posterior rexistro da acta, os representantes elixidos conservarán para todos os efectos as garantías previstas na lei.

Unha vez efectuada a corrección, esta oficina pública procederá ao rexistro da acta electoral correspondente. Transcorrido o devandito prazo sen que se efectuase a corrección, ou non realizada esta en forma, a oficina pública procederá no prazo de dez días hábiles, a denegar o rexistro, comunicándoo aos sindicatos que obteñan representación, ao resto de candidaturas e ao Presidente da mesa.

 1. No caso de que a denegación do rexistro se deba á falta de comunicación da promoción electoral á oficina pública non caberá requirimento de corrección, polo que, comprobada a falta pola devandita oficina pública, esta procederá sen máis trámites á denegación do rexistro, comunicándoo ao Presidente da mesa electoral, aos sindicatos que obteñan representación, ao resto de candidaturas e á empresa.
 2. A resolución denegatoria do rexistro poderá ser impugnada ante a orde xurisdicional social, a través da modalidade procesual correspondente.

Artigo 27. Relacións entre Oficinas Públicas

 1. As relacións entre as oficinas públicas dependentes da Administración Xeral do Estado e as oficinas públicas ou órganos correspondentes dependentes de Comunidades Autónomas que reciban os correspondentes traspasos de servizos nesta materia, rexeranse polo principio de cooperación e de acordo co establecido no artigo 4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
 2. As oficinas públicas ou órganos correspondentes das Comunidades Autónomas deberán remitir, polo menos mensualmente á oficina pública estatal, copia ou relación das actas de procesos electorais nos termos contemplados no parágrafo c) do artigo 22.1, para os efectos de expedición das certificacións acreditativas da capacidade representativa no ámbito estatal previsto no artigo 75.7 do Estatuto dos Traballadores.

 

 

 

CAPÍTULO III

Das reclamacións en materia electoral

Sección 1.ª Reclamacións de eleccións dos representantes dos traballadores nas empresas

Artigo 28. Impugnacións electorais

As impugnacións en materia electoral, de delegados de persoal e membros de Comités de Empresa, tramitaranse conforme ao procedemento arbitral previsto no artigo 76 do Estatuto dos Traballadores, coas normas de desenvolvemento regulamentario que concreta este Regulamento.

As reclamacións por denegación do rexistro de actas electorais formularanse directamente perante a xurisdición da orde social.

Artigo 29. Lexitimación e causas de impugnación

 1. Están lexitimados para interpoñer reclamacións en materia electoral, polo procedemento arbitral legalmente establecido, todos os que teñan interese lexítimo nun determinado proceso electoral, incluída a empresa cando nela concorra o devandito interese.
 2. Quen posúa interese lexítimo nunha elección poderá impugnar esta, así como as decisións que adopte a mesa ou calquera actuación da mesma ao longo do proceso electoral, conforme ás seguintes causas que concreta o artigo 76.2 do Estatuto dos Traballadores:

a) Existencia de vicios graves que puidesen afectar ás garantías do proceso electoral e que alteren o seu resultado.

b) Falta de capacidade ou lexitimidade dos candidatos elixidos.

c) Discordancia entre a acta e o desenvolvemento do proceso electoral.

d) Falta de correlación entre o número de traballadores que figuran na acta de eleccións e o número de representantes elixidos.

Artigo 30. Reclamación previa ante a mesa

 1. Requírese para a impugnación dos actos da mesa electoral efectuar previamente reclamación ante esta, dentro do día laborable seguinte ao acto que motiva a impugnación.
 2. A reclamación previa deberá ser resolta pola mesa electoral no posterior día hábil, agás nos casos previstos no último parágrafo do artigo 74.2 do Estatuto dos Traballadores.
 3. No caso de que a mesa electoral non resolvese a reclamación dentro dos prazos establecidos no número anterior, entenderase que se trata dun acto presunto de carácter desestimatorio, para efectos de iniciar o procedemento arbitral.

 

 

Sección 2.ª Designación de árbitros no procedemento arbitral e condicións destes

Artigo 31. Designación dos árbitros

 1. Serán designados os árbitros conforme se establece no artigo 76.3 do Estatuto dos Traballadores e nas normas de desenvolvemento deste Regulamento, agás no caso de que as partes dun procedemento arbitral se puxesen de acordo na designación dun árbitro distinto.
 2. Os árbitros serán designados, consonte aos principios de neutralidade e profesionalidade, entre licenciados en Dereito, graduados sociais, así como titulados equivalentes, por acordo unánime dos sindicatos máis representativos, a nivel estatal ou de Comunidade Autónoma, segundo proceda, e dos que posúan o 10 por 100 ou máis de delegados e membros de Comité de Empresa no ámbito provincial, funcional ou de empresa correspondente.
 3. Se non existise acordo unánime entre os sindicatos lexitimados para a designación dos árbitros, a autoridade laboral competente, atendendo aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos árbitros e posibilidade de ser recusados, ofrecerá en cada unha das diferentes demarcacións xeográficas unha lista que conterá o triplo número de árbitros dos previstos en cada unha delas segundo o artigo seguinte, para que as organizacións sindicais enumeradas no número anterior manifesten as súas preferencias por un número igual ao de postos a cubrir, sendo designados árbitros os que sexan propostos por un maior número de sindicatos. No caso de que os árbitros fosen propostos polo mesmo número de sindicatos, a autoridade laboral designaraos en proporción ao número de representantes de traballadores con que conte cada sindicato.

 

Artigo 32. Número de árbitros por ámbitos xeográficos

Para efectos dun axeitado funcionamento do procedemento arbitral, os árbitros elixidos serán dous, como mínimo, nas provincias que conten cunha poboación activa de ata 200.000 traballadores; tres, nos que teñan máis de 200.000 e menos de 600.000, e cinco, nas que pasen 600.000 traballadores de poboación activa.

Artigo 33. Mandato dos árbitros

 1. A duración do mandato dos árbitros será de cinco anos, sendo susceptible de renovación.

Tal renovación se levará a cabo de acordo co establecido no artigo 31 deste Regulamento.

 1. O mandato dos árbitros extinguirase por cumprimento do tempo para o que foron nomeados, por falecemento, por fixar a súa residencia fóra do ámbito territorial para o que foron nomeados e por revogación, sempre que, neste último caso, exista acordo unánime dos sindicatos lexitimados para a súa designación.

Artigo 34. Dotación de medios

A Administración laboral competente facilitará a utilización dos seus medios persoais e materiais polos árbitros, na medida necesaria para que estes desenvolvan as súas funcións.

Artigo 35. Abstencións e recusacións dos árbitros

 1. Os árbitros deberán absterse e, na súa falta, ser recusados, de acordo co artigo 76.4 do Estatuto dos Traballadores polas seguintes causas:

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate.

b) Ser administrador de sociedade ou entidade interesada ou ter cuestión litixiosa con algunha das partes.

c) Ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan na arbitraxe, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.

d) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.

e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto ou terlle prestado nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar.

O árbitro en quen concorra algunha das causas expresadas no apartado anterior absterase do coñecemento do asunto sen esperar a que sexa recusado.

A abstención será motivada e comunicarase á oficina pública de rexistro, para os efectos de que esta proceda á designación doutro árbitro de entre a lista correspondente.

Cando algunha das partes proceda á recusación dun árbitro, este decidirá motivadamente o que estime procedente, e, se rexeita a recusación, a parte que a presentou poderá alegala perante o Xulgado do Social se recorre contra o laudo.

 

 

Sección 3.ª Procedemento arbitral

Artigo 36. Iniciación do procedemento

O procedemento arbitral iniciarase mediante escrito dirixido á oficina pública competente polo ámbito territorial do proceso electoral impugnado, por quen conte con interese lexítimo neste, nos termos que se concretan no artigo 29 deste Regulamento.

O escrito, que poderá ser normalizado mediante modelo aprobado pola autoridade laboral, dirixirase tamén a quen promoveu as eleccións e, de ser o caso, a quen presente candidatos ás eleccións obxecto de impugnación.

Artigo 37. Contido do escrito de reclamación

O escrito impugnatorio dun proceso electoral deberá conter como mínimo os seguintes datos:

a) Oficina pública competente á que se presenta a impugnación electoral.

O erro na determinación da oficina pública competente non obstará para a tramitación do escrito impugnatorio.

b) Nome e apelidos do promotor da reclamación, documento nacional de identidade, así como acreditación da súa representación cando actúe en nome de persoa xurídica.

c) Domicilio, para efectos de citacións, emprazamentos ou notificacións.

d) Partes afectadas pola impugnación do proceso electoral en relación co artigo 36 deste Regulamento, concretando a súa denominación e domicilio.

e) Feitos motivadores da reclamación, en relación cos previstos no artigo 29.2.

f) Acreditación de se ter efectuado a reclamación previa ante a mesa electoral, cando se trate de impugnación de actos levados a cabo por esta, dentro do prazo previsto no artigo 30.1.

g) Solicitude de se acoller ao procedemento arbitral previsto no artigo 76 do Estatuto dos Traballadores e deste Regulamento que o desenvolve.

h) Lugar, data e sinatura do promotor da reclamación.

Artigo 38. Prazos de presentación do escrito impugnatorio

 1. O escrito de impugnación dun proceso electoral deberá presentarse na oficina pública competente, nun prazo de tres días hábiles, contados desde o día seguinte a aquel en que se producisen os feitos ou se resolvese a reclamación pola mesa.
 2. No caso de impugnacións promovidas polos sindicatos que non presentasen candidatos no centro de traballo no que se celebrase a elección, os tres días computaranse desde o día en que se coñeza o feito impugnable.
 3. Se se impugnasen actos do día da votación ou posteriores a estes, o prazo será de dez días hábiles, contados a partir da entrada das actas na oficina pública competente.

 

Artigo 39. Supostos de litispendencia e interrupción dos prazos de prescrición

Ata que non finalice o procedemento arbitral e, de ser o caso, a posterior impugnación xudicial, quedará paralizada a tramitación dun novo procedemento arbitral.

A formulación do arbitraxe interromperá os prazos de prescrición.

Artigo 40. Tramitación do escrito impugnatorio

Recibido o escrito impugnatorio pola oficina pública dará traslado ao árbitro do escrito no día hábil posterior á súa recepción, así como dunha copia do expediente electoral administrativo. Se se presentase unha acta electoral para rexistro, suspenderase a súa tramitación.

Artigo 41. Actuación arbitral

 1. Ás vinte e catro horas seguintes, o árbitro convocará as partes interesadas de comparecencia ante el, o que deberá ter lugar nos tres días hábiles seguintes.

Se as partes, antes de compareceren ante o árbitro designado de conformidade ao establecido no artigo 76.3 do Estatuto dos Traballadores, se puxesen de acordo e designasen un distinto, notificarano á oficina pública para que dea traslado a este árbitro do expediente administrativo electoral, continuando con este o resto do procedemento.

 1. O árbitro, de oficio ou a instancia de parte, practicará as probas procedentes ou conformes a dereito, que poderán incluír a presentación no centro de traballo e a solicitude da colaboración necesaria do empresario e as Administracións Públicas.

Artigo 42. Laudo arbitral

 1. Dentro do prazo dos tres días hábiles seguintes á comparecencia, o árbitro ditará o correspondente laudo, que resolva a materia ou materias sometidas a arbitraxe.
 2. O laudo arbitral será escrito e razoado e resolverá en Dereito sobre a impugnación do proceso electoral e, de ser o caso, sobre o rexistro da acta.
 3. O laudo emitido notificarase aos interesados e á oficina pública competente.

Se se impugnase a votación, a oficina pública procederá ao rexistro da acta ou á súa denegación, segundo o contido do laudo.

 1. O laudo arbitral poderase impugnar ante a xurisdición social a través da modalidade procesual correspondente.

Disposición adicional primeira. Lexitimación para ser elector nas sociedades cooperativas.

Nas sociedades cooperativas, só os traballadores asalariados nos que non concorra a calidade de socio cooperativista están lexitimados para seren electores e/ou elixibles nos procesos electorais para a designación dos órganos de representación dos traballadores na empresa.

Disposición adicional segunda. Utilización dos modelos regulamentarios.

 1. Os modelos a que se refire este Regulamento e que se conteñen no anexo son de obrigada utilización no territorio das Comunidades Autónomas que non reciban traspasos na materia.

Corresponde ás Comunidades Autónomas que reciban os correspondentes traspasos, a elaboración dos seus propios modelos, que deberán recoller, polo menos, a información contida nos que figuran como anexo a este Regulamento.

 1. As Administracións Públicas competentes facilitarán os modelos que se deben cubrir.

Disposición adicional terceira. Centro de traballo nas Administracións Públicas.

Nas Administracións Públicas, conforme ao que establece a disposición adicional quinta da Lei 9/1987, do 12 de xuño, constituirase un único centro de traballo a totalidade de establecementos dependentes do departamento ou organismo de que se trate, que radiquen nunha mesma provincia, sempre que os traballadores afectados estean incluídos no ámbito de aplicación dun mesmo Convenio Colectivo.

 

ANEXOS

 1. Comunicación dos promotores para a celebración de eleccións.

2/1. Censo de traballadores fixos ou con contrato superior a un ano.

2/2. Censo de traballadores eventuais ou con contrato inferior a un ano.

 1. Acta de constitución da mesa electoral.
 2. Acta de escrutinio de mesa electoral número ….. do colexio ……………………….

5/1. Acta de escrutinio de delegados de persoal.

5/2. Acta de escrutinio de delegados de persoal (conclusión).

6/1. Acta de escrutinio de membros de Comités de Empresa.

6/2. Acta de escrutinio de membros de Comités de Empresa (continuación).

6/3. Acta de escrutinio de membros de Comités de Empresa (conclusión).

7/1. Acta global de escrutinio de membros de Comités de Empresa.

7/2. Acta global de escrutinio de membros de Comités de Empresa (continuación).

7/3. Acta global de escrutinios de membros de Comités de Empresa (conclusión).

7/3 (anexo). Representantes elixidos en Comités de Empresa.

 1. Presentación de candidaturas.
 2. Certificación do Presidente da mesa electoral na que constan data da votación e resultados.

 

OBSERVACIÓNS

1ª. Os modelos irán en formato A4.

2ª. Os modelos 5.2, 7.3 e anexo ao 7.3 terán as seguintes características:

a) Formato A3.

b) Os cadros sombreados ou subliñados indican que van en recadro vermello.

c) Irán en papel autocopiativo, como mínimo, en catro exemplares que terán as seguintes cores: branca, para o cómputo da acta; rosa, para o Ministerio de Traballo e Seguridade Social; branca, para a/s mesa/s electoral/is, e amarela, para a empresa.


Arquivos: