Documento


Salarios 2013

A Axencia Tributaria elabora todos os anos unhas estatísticas sobre os ingresos que se declaran a Facenda por parte das persoas asalariadas, desempregadase pensionistas do Estado español. Utilízase como base para o estudoa Declaración Anual de Retencións e ingresos a conta sobre rendementos do traballo, de determinadas actividades económicas, premios e determinadas imputacións de renda (modelo 190). É, polo tanto, unha base moi exhaustiva de información; trátase, ademais, dunha declaración que non posúe ningún suposto de exención da obriga de declarar. Así todas as entidades, incluídas administracións públicas,que pagan salarios, pensións ou prestacións por desemprego están obrigadas a presentar o modelo, con independencia da personalidade, a actividade, a dimensión ou o carácter público

Arquivos:


Volver