• Nova

Inician unha recollida de sinaturas en apoio da ILP para reclamar un hospital público único en Pontevedra

A plataforma SOS Sanidade Pública demanda que o proxecto se basee na ampliación de Montecelo
Vigo - 06 Set 2016
Os colectivos que integran a plataforma SOS Sanidade Pública, entre eles a CIG, veñen de iniciar unha recollida de sinaturas en apoio da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para reclamar a creación dun hospital público único en Pontevedra mediante a ampliación de Montecelo. Os promotores desta medida deberán conseguir un mínimo de 10.000 firmas.

No texto que figura nas follas nas que se recollerán as sinaturas lémbrase que a asistencia sanitaria pública na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Pontevedra-Salnés (EOXI-PS) padece múltiples problemas dende hai tempo. Entre eles, citan o feito de que moitos centros de saúde estean moi deteriorados, masificados e mal equipados, “o que limita a súa capacidade resolutiva e dificulta o acceso da poboación a asistencia sanitaria”.

Ou que os servizos de saúde mental presentan unha manifesta escaseza de recursos persoais e unhas estruturas asistenciais inadecuadas e mal situadas; así como que os Puntos de Atención Continuada (PAC) carecen dos recursos diagnósticos necesarios para atender a demanda, coa conseguinte saturación dos servizos de urxencias hospitalarios, nomeadamente o de Montecelo, que sofre colapsos recorrentes e obriga os enfermos/as a permaneceren horas en corredores, cadeiras e padiolas.

Ademais, o afastamento dos servizos de referencia que foron trasladados de Vigo a Santiago ten importantes repercusións asistenciais e económicas para os usuarios/as; os recursos de Rehabilitación Extrahospitalaria son moi limitados, e teñen listas de espera que obriga a derivar pacientes a centros privados de menor calidade que os públicos; o Centro de Orientación Familiar ten sufrido importantes recortes que poñen en cuestión o carácter integral da atención á saúde sexual e reprodutiva das mulleres desta área sanitaria; os Servizos de Atención ás Drogodependencias atópanse en situación moi deficitaria polos recortes orzamentarios; o funcionamento do hospital do Salnés resulta pouco funcional ao non estaren ben clarificadas as súas funcións e o seu nivel de autonomía respecto do resto das estruturas asistenciais das EOXI-PS.

Ao mesmo tempo, denuncian que no Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) existen outros problemas importantes “que están en íntima relación coa necesidade de finalizar unha longa etapa na que a ausencia de investimentos substanciais na principal infraestrutura sanitaria da EOXI-PS é clamorosa”.

En primeiro lugar, o CHOP segue dividido en dous edificios separados por quilómetros de distancia. “Esta circunstancia xera problemas no funcionamento dos servizos, obriga a que os profesionais teñan que perder tempo a cotío indo dun hospital ao outro e, sobre todo, ocasiona incomidade e riscos para doentes e familiares, así como traslados continuos en ambulancias”, indican.

En segundo lugar, as actividades de hospitalización de doentes mantéñense nun hospital provincial que non cumpre as condicións mínimas de calidade e confort que debe ter un hospital de agudos no século XXI, dado o deterioro que sofre polo paso do tempo e a ausencia de investimentos, con cuartos e corredores inadecuados, problemas de regulación térmica, malos cheiros, roedores, etc., “impropios dunha atención digna e de calidade”.

Diante disto, apelan ao dereito constitucional a unha sanidade pública universal e de calidade e sosteñen que a necesidade de optimización no uso dos recursos e infraestruturas públicas existentes, a comenencia dunha calidade asistencial hospitalaria que evite a xeneralización de demoras na planificación sanitaria, a preservación de noso sistema sanitario público -”que é unha referencia internacional”- son razóns suficientes para que esta lei se cumpra e se desenvolva o nela establecido.

Texto articulado da ILP

No primeiro artigo da lei que se promove reclámase a ampliación do hospital de Montecelo, construíndose o hospital público e único de Pontevedra. Así, demándaselle á Xunta que poña en marcha con carácter urxente os trámites necesarios para a construcción do novo centro médico, no que se integrarán os servizos hospitalarios que xa veñen funcionando nos edificios actuais do hospitais de Montecelo e Provincial, así como os novos servizos que sexa preciso crear para atender correctamente a poboación das áreas sanitarias de Pontevedra e do Salnés.

Establécese tamén que o novo hospital pontevedrés, resultado da ampliación de Montecelo, será construído con financiamento público e que a súa xestión será tamén totalmente pública.

O artigo segundo fai referencia ao mantemento do uso sanitario do edificio do hospital Provincial. “O edificio do Hospital Provincial manterá o uso sanitario unha vez que o novo hospital de Pontevedra entre en funcionamento”.

Neste senso, tras as necesarias obras de adaptación, no edificio do hospital Provincial situaranse os seguintes servizos sanitarios: Servizo de Urxencias Extrahospitalario, Unidade de Saúde Mental Comunitaria, un novo Centro de Atención Primaria, Servizo de Rehabilitación Extrahospitalario, Centro de Orientación Familiar, Centro de Atención Integral a Drogodependentes, camas para atención de enfermos/as crónicos/as, e Hospital de Día para persoas dependentes, así como outros de nova creación que sexan precisos para unha atención de calidade.