• Nova

Reclaman a participación do persoal non xudicial nin fiscal na comisión de coordinación do COVID-19

Os sindicatos maioritarios na administración de xustiza dirixiron a súa demanda ao ministro Campo
Nacional - 06 Abr 2020

Os seis sindicatos maioritarios na administración de Xustiza veñen de dirixir ao Ministro Campo un comunicado conxunto en demanda da participación do persoal non xudicial nin fiscal na Comisión de Coordinación da situación da crise do COVID-19. Xunto a isto exixen que se inicie, de inmediato, a negociación colectiva dos plans de reactivación da actividade procesual anunciados e, tamén, da implantación dos sistemas de teletraballo, materias ambas que afectan directamente as condicións de traballo do persoal funcionario.

COMUNICADO:

A nota de prensa do Ministerio de Xustiza emitida tras da reunión da Comisión de Coordinación do pasado venres, pon de manifesto que o ministro Campo segue sen aceptar que os traballadores e traballadoras de Xustiza esteamos representados nos órganos onde se toman as decisións que afectan á nosa saúde laboral e condicións de traballo.

Na nota de prensa o Ministro agradece o esforzo do persoal de Xustiza no mantemento dos servizos esenciais e ese recoñecemento é moi importante.

Con todo, o Ministro esquécese que a súa obrigación, mesmo nunha situación como a que padecemos agora, é a de negociar coa representación sindical calquera plan de axilización que pretenda poñer en marcha incluíndo a implantación de sistemas de acceso remoto desde o domicilio para favorecer o teletraballo empezando polas iniciativas, ou “boas prácticas” como as denomina na súa nota de prensa, que se están poñendo en marcha, de forma unilateral e sen ter competencias para iso, pola Secretaría de Goberno da Audiencia Nacional e polos Tribunais Superiores de Xustiza de Murcia e Madrid.

Unha obriga legal de negociar, posto que o dereito fundamental de negociación colectiva non se suspendeu polo estado de alarma, pero tamén un instrumento necesario para conseguir a colaboración de todos tal e como, o mesmo, solicita.

Por todo o anterior, os sindicatos remitimos ao Ministro de Xustiza Juan Carlos Campo o seguinte escrito:

“CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG e ELA, sindicatos integrantes da mesa de negociación do Ministerio de Xustiza e representantes de máis do 80% das 55.000 persoas que constitúen o persoal funcionario non xudicial nin fiscal da Administración de Xustiza, por medio do presente solicitamos a convocatoria inmediata, ao amparo do art. 34.6 e DÁ e o apartado 1. b) da D.A. 12ª do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, da Mesa de negociación do Ministerio de Xustiza para abordar os seguintes temas:

1.- Integración destas organizacións sindicais na Comisión de coordinación da situación de crise creada ao amparo da Orde SND/261/2020, na mesma situación en que están integrados, ademais do Ministerio de Xustiza e as CCAA con competencias en medios persoais e materiais, o Consello Xeral de Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado e o Consello Xeral da Avogacía.

2.- Participación destas organizacións sindicais, desde o primeiro momento, no deseño, planificación e implantación en calquera plan de actuación ou de axilización que se pretenda poñer en marcha na Administración de Xustiza, empezando nos plans que xa foron obxecto de anuncio no BOE e abordados nas dúas últimas reunións da Comisión de seguimento antes citada, para as xurisdicións social, contencioso administrativa e xulgados do mercantil, dado que devanditos plans afectan as condicións de traballo do persoal ao que representamos.

3.- Negociación da implantación de calquera plan de acceso remoto desde o domicilio ou sistema de teletraballo no que concirne aos corpos funcionariales de Letrados/as da Administración de Xustiza, Médicos Forenses, corpos xerais da Administración de Xustiza e corpos especiais do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses.

Neste sentido, lembrámoslle que estes sistemas de traballo non poden ser implantados unilateralmente pola administración nin poden ser ordenados polos órganos de goberno dos Tribunais Superiores de Xustiza nin outros organismos sen competencias na determinación das condicións de traballo do persoal funcionario.

4.- Instamos igualmente a ese Ministerio a que dea traslado inmediato ás organizacións sindicais do texto de calquera proxecto que fose elaborado xa en relación coas anteriores cuestións, para o seu estudo polos representantes do persoal.

Os seis sindicatos entendemos que o dereito de participación, información e consulta aos traballadores que é a base da negociación colectiva fundaméntase entre outras razóns, no coñecemento que temos de primeira man sobre a realidade da Administración de Xustiza.”