A CIG convoca unha xornada de folga no hospital do Barbanza pola falta de persoal facultativo

Reclama un Protocolo sobre presenzas mínimas de persoal facultativo en cada servizo
Ribeira - 11 Ago 2022

A CIG vén de anunciar a convocatoria de folga, desde as 8:00 horas do día 1 de setembro, até as 8:00 horas do día 2 de setembro no hospital do Barbanza. Afectará a todas as actividades desempeñadas tanto polas facultativas e facultativos que realizan o seu labor ordinario no centro,  como polos que realizan alí gardas.

A CIG reclama un Protocolo sobre as presenzas mínimas de persoal facultativo en cada servizo, o que implica saber cal é o número máximo de doentes hospitalizados que debe atender cada facultativa de medicina interna nunha xornada de mañá ordinaria, e cal á a solución proposta pola xerencia en caso de superalo; cal é  o número máximo de gardas  por mes que pode asumir cada facultativa nos distintos servizos ( traumatoloxía, radiodiagnóstico,obstetricia, pediatría, cirurxía xeral…) e cal á a solución proposta pola xerencia en caso de superalo.

Sobrecarga insostíbel en Medicina Interna

Desde hai meses o Servizo de Medicina Interna do Hospital da Barbanza traballa nunha situación de sobrecarga asistencial, mantida no tempo e que nos últimos dous meses se fixo insostible.

As causas desta sobrecarga hai que buscalas, en primeiro lugar, na diminución do persoal sanitario, dado que desde o pasado mes de maio este persoal está formado só por 7 facultativos, cando o Servizo conta con 9 prazas estruturais. A situación agrávase se se ten en conta que o número de efectivos para realizar quendas reduciuse á metade en 3 anos: de 14 compañeiros e compañeiras que as fixeron en 2019, pasou a 7 en 2022.

Os motivos da diminución de persoal son variados, pero se resumen nunha fuxida de persoal do SERGAS cara a Sanidade Privada, bolsas de investigación, ou a outras Comunidades Autónomas, motivada por mellores condicións laborais (nos últimos 5 anos, até 6 internistas da EOXI Santiago -Barbanza abandonaron o SERGAS para ir traballar en diferentes hospitais privados)

A situación é aínda máis dramática se temos en conta que estamos no período estival, con parte do cadro de persoal de vacacións, e cun aumento da poboación destinataria do Servizo, xa que Barbanza é unha zona de puxante turismo, que ten tamén aumentado nos últimos anos.

En relación a isto, desde mediados de xullo a ocupación da planta está continuamente por riba dos 60 admitidos, acadando picos de máis de 70 cando as camas estruturais do Servizo son 41 (supoñendo unha ocupación superior ao 150%). Como consecuencia diso, foi obrigado o traslado de 18 pacientes ingresados ​​no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, por falta de camas no noso Hospital (até 15 pacientes permaneceron pendentes de asignación de cama, en padiola no servizo de Urxencias, durante varios anos). días simultaneamente).

Traducido en cifras concretas, esta sobrecarga fai que, nos meses de xullo e agosto, cada facultativo atendese unha media de 17 pacientes ao día en horario de mañá -un día mesmo houbo a situación de ter 2 facultativos por 66 ingresados, o que imposibilita realizar unha visita sistemática-, que supera con moito o número recomendado pola Sociedade Española de Medicina Interna, que é de 8, coa consecuente diminución da calidade asistencial que se pode dar a estes pacientes. E o que é máis importante, cun dano máis que notable á túa seguridade.

Suspensión de consultas externas

Esta situación tamén provocou a suspensión de Consultas Externas dende maio, o que redunda novamente nun descenso de calidade. Ademais, a cobertura das quendas faise máis difícil e, aínda que é certo que algúns compañeiros e compañeiras do Hospital de Santiago colaboran na realización de quendas, non abonda para evitar, por exemplo, que un dos facultativos/as teña que realizar 3 quendas consecutivas. ( Xoves, Sábado e Luns) e outro sen reforzo pola tarde, o que tamén aconteceu noutras dúas ocasións. E isto último significa que un só médico se encargou de máis de 60 pacientes.

Desde o pasado 29 de xuño o Servizo de Medicina Interna non ten liderado, ante a dimisión do doutor Pose. Por este motivo, a Dirección deste Centro foi informada reiteradamente, por escrito, así como á Dirección Médica, a través de correo electrónico e con varios documentos informativos con rexistro de entrada: a única solución que se ofreceu foi prescindir dos reforzos do citado. gardas, a fin de semana. Nun só día, o 5 de agosto, reforzouse o cadro de persoal cun médico, aínda correspondendo a 21 pacientes por médico.

Protocolo pormenorizado

As e os profesionais do hospital do Barbanza reclaman, entre outras cuestións, que no Protocolo se aclare cales son os meses en que o servizo de urxencias debe contar con 3 facultativas na quenda de noite, de 21:00 a 09:00, e cal é a solución proposta pola xerencia para dar coberturas a ditas presenzas, e como asegurar a cobertura dos servizos unipersonais cando a facultativa adscrita ao mesmo non estea traballando (vacacións, permisos…).

A central sindical reclama ademais o pago inmediato, de todas as horas de xornada complementaria realizadas polas facultativas do servizo de urxencias durante o 2021, que aínda están pendentes de pago.

Denuncia o deterioro progresivo da calidade asistencial, pola dificultade  de asumir, en moitas ocasións, a carga de traballo en condicións que non afecten a seguridade do paciente.

Demandas ignoradas polo SERGAS

Ao longo deste período a CIG realizou todo tipo de xestións para resolver as diferenzas, con “nula resposta por parte da Administración”, tanto nos órganos de representación do Servizo Galego de Saúde, onde a EOXI de Santiago amosou unha máis que escasa receptividade, como nas diferentes reunións da comisión de centro coa xerencia do hospital de Barbanza e a área de Santiago nas que se abordaron situacións xeradas nos distintos servizos.

A central sindical lembra ademais que con data 16 de maio de 2022 solicitouse por escrito, con rexistro de entrada, reunión das delegadas de CIG coa directora de recursos humanos da área de Santiago, o director do distrito de Barbanza e as facultativas do servizo de obstetricia, reunión que sigue sen convocarse.

Sinala que a principios de xuño entregouse un escrito, con rexistro de entrada, asinado polas facultativas dos servizos de pediatría, traumatoloxía, obstetricia, radioloxía e medicina interna, solicitando xa a elaboración de protocolos en cada servizo que definiran que límites de sobrecarga de traballo non se poden traspasar e que realizar para non superalos. Escrito que tampouco foi contestado.

Ademais, cada servizo mantivo múltiples reunións con xefes de servizo e representantes da xerencia; enviou de correos informando de situacións concretas de sobrecarga, que ou non dan solucións aos problemas ou solucionan o problema nese momento concreto, sen deixar establecido como solucionalo nas incidencias futuras, o que implica que en cada nova incidencia deben empezarse novas reunións que dilatan a posta en marcha das  solucións.

Unha actitude, por parte da administración que non deixou máis saída que esta convocatoria de folga para ver se así atenden as súas demandas.