Canle de denuncias

Confederación Intersindical Galega CIG

Mediante esta canle podes comunicar, de maneira confidencial e anónima, irregularidades ou feitos sobre actuacións que se consideren.

Tipo de comunicación:
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: Confederación Intersindical Galega (CIG).
Finalidade: Xestión e resolución dos feitos comunicados polo informante a través do Interno de Información (Canle do Informante)
Lexitimación:
  • No caso de que a denuncia se refira a comisión de ilícitos penais ou infraccións administrativas graves ou moi graves ou de infraccións respecto das que exista a obrigación específica de creación dunha canle de denuncia, así como de infraccións do dereito da Unión Europea, en cumprimento dunha obrigación legal.
  • En caso de que a denuncia se refira a cales queira outras infraccións do ordenamento xurídico, a base Xurídica será o cumprimento dunha misión de interese público.
  • Nos demais supostos, a base Xurídica será o interese lexítimo do responsable en garantir o cumprimento estatutario na Confederación Intersindical Galega.
Destinatarios/as: Os teus datos poderán ser comunicados a Organismos ou institucións públicas, xuíces e tribunais cando resulte necesario para a adopción de medidas disciplinarias, ou o Ministerio fiscal, cando o procedemento sexa da súa competencia, preservándose a confidencialidade dos datos.
Dereitos: O interesado poderá exercitar os dereitos a que se refiren os artigos 15 a 22 do regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (acceso, rectificación, supresión, limitación o tratamento e oposición). No obstante, o exercicio de dereitos de acceso e oposición polo investigado podería estar limitado conforme o establecido na Lei 2/2023, do 20 de febreiro. En concreto, non procedería o exercicio dun dereito de oposición nos supostos de obriga legal e, respecto do dereito de acceso, a lei refírese a non coñecer datos do informante, o que non forma, nun principio, parte do dereito de acceso, o tratarse de datos dun terceiro.
Información adicional: Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa Web:https://cig.gal/politica-proteccion-de-datos.html.
Por favor, suma 9 e 4.